Nghiên cứu phương pháp tìm kiếm bẫy phi cấu tạo tại Lô 09 -1, bể Cửu Long

Ngày 27/4/2023, Viện Dầu khí Việt Nam (nỏ hu ) đã tổ chức họp đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Lâm Anh với đề tài “Nghiên cứu phương pháp tìm kiếm bẫy phi cấu tạo trên cơ sở phân tích tài liệu địa chất – địa vật lý; ứng dụng thực tế tại khu vực Lô 09-1, bồn trũng Cửu Long”, thuộc chuyên ngành Kỹ thuật dầu khí, mã số 9.52.06.04.

Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Nguyễn Lâm Anh đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Tại Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ, nghiên cứu sinh Nguyễn Lâm Anh đã trình bày những kết quả nghiên cứu mới dựa trên phân tích tài liệu giếng khoan địa chấn 3D – 4C gần đây. Kết quả nghiên cứu của Luận án đã góp phần làm sáng tỏ sự khác biệt về đặc điểm trầm tích sông – hồ so với trầm tích biển về các khía cạnh tướng thạch học, điều kiện cổ môi trường lắng đọng, hình thái, kích thước và quy luận biến đổi tướng trầm tích theo không gian và thời gian.
Trên cơ sở đó, nghiên cứu sinh Nguyễn Lâm Anh đã đề xuất được khung địa tầng phân tập gồm hai miền hệ thống (Miền hệ thống phủ chồng cao – HAST và miền hệ thống phủ chồng thấp – LAST) áp dụng cho các thành tạo trầm tích sông – hồ. Đây là cơ sở khoa học quan trọng và hợp lý để áp dụng thử nghiệm trong nghiên cứu tìm kiếm các bẫy phi cấu tạo tại Lô 09-1, bể Cửu Long. Việc áp dụng hệ phương pháp nghiên cứu phù hợp đã bước đầu dự báo được một số bẫy phi cấu tạo triển vọng chứa dầu khí cho Lô 09-1, bồn trũng Cửu Long.
Về kết quả chính và đóng góp mới của Luận án, GS.TSKH. Mai Thanh Tân – Chủ tịch Hội đồng cho biết: Luận án đã góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và hệ phương pháp tìm kiếm bẫy phi cấu tạo trong các thành tạo trầm tích sông – hồ dựa trên cách tiếp cận địa tầng phân tập hai miền hệ thống HAST và LAST. Hệ phương pháp nghiên cứu được đề xuất đã bước đầu cho phép nhận diện và xác định được một số bẫy phi cấu tạo trong các tập trầm tích Oligocene – Miocene sớm tại Lô 09-1, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tại bồn trũng Cửu Long.
Đánh giá về cơ sở khoa học, độ tin cậy của các luận điểm và kết luận của Luận án, Hội đồng cho rằng: Luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Lâm Anh đã được hoàn thành dựa trên nguồn tài liệu địa chấn, giếng khoan, thạch học, cổ sinh, kết quả phân tích mẫu… rất phong phú và đa dạng. Hệ phương pháp nghiên cứu gồm các phương pháp địa chất, địa vật lý truyền thống kết hợp với cách tiếp cận mới về địa tầng phân tập hai miền hệ thống cùng với sự hỗ trợ của các phần mềm thương mại tích hợp trí tuệ nhân tạo đã đảm bảo độ tin cậy của các kết quả thu được. Kết quả thử nghiệm tại Lô 09-1 đã khẳng định được tính đúng đắn của cơ sở khoa học và thực tiễn trong phương pháp luận.
Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành Luận án, đề nghị công nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật dầu khí cho nghiên cứu sinh Nguyễn Lâm Anh, đảm bảo tuân thủ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Viện Dầu khí Việt Nam.